Článok I.

Úvodné ustanovenia

1.1 Tieto všeobecné obchodné a dodacie podmienky spoločnosti Cebra-Bowden Slovakia s.r.o, so sídlom Jovická 877/39, Rožňava, 048 01, IČO: 46 278 192, zapísanej do Obchodného registra vedeného Okresným súdom Košice 1, Oddiel: Sro., vložka č.: 28122/V (ďalej ako spoločnosť alebo predávajúci ) vypracované spoločnosťou v súlade s ustanovením §273 zákona č.513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení (skrátene ako Obchodný zákonník alebo ObZ ) sa bez rozdielu použijú na všetky dodávky tovarov zo strany predávajúceho pri výkone jeho podnikateľskej činnosti tak na území Slovenskej republiky, ako aj v zahraničí.
1.2 Predávajúci a kupujúci (odberateľ, zákazník, objednávateľ akéhokoľvek tovaru, ďalej ako kupujúci) sa dohodli, že všetky ich vzájomné záväzkové vzťahy vznikajúce pri podnikateľskej činnosti spoločnosti, ponuky, objednávky, kúpne a iné zmluvy, ako aj dodávky tovarov nevynímajúc (skrátene ako zmluva alebo obchodno-právny záväzkový vzťah), sa budú v súlade s ustanovením §262 ObZ riadiť týmito všeobecnými obchodnými a dodacími podmienkami (ďalej ako VODP alebo podmienky) kupujúci svoj súhlas, ako i vedomosť o existencii, obsahu, právach a povinnostiach vyplývajúcich z VODP potvrdzuje samotnou objednávkou tovarov od predávajúceho (predávajúci a kupujúci ďalej spoločne ako účastníci).
1.3 V súlade s bodom 1.2 tohto článku VODP sú tieto podmienky ako príloha neoddeliteľnou súčasťou všetkých zmlúv uzatváraných medzi predávajúcim a kupujúcim, faktúr a/alebo sú dostupné na internetovej stránke predávajúceho.
1.4 Tieto podmienky platia v plnom rozsahu, pokiaľ si predávajúci a kupujúci nedohodnú v písomnej zmluve niektoré podmienky odlišným spôsobom alebo rozsahom.

 

Článok II.

Ponuka, objednávka a uzatvorenie zmluvy

2.1 Ponuka predávajúceho má výlučne informatívny charakter, pričom na jej platnosť nemá vplyv eventuálna zmena technických parametrov pôvodne objednaného tovaru, ktorú nespôsobil svojim konaním predávajúci.
2.2 Podklady, informácie a prílohy priložené k ponukám, ako sú predovšetkým špecifikácie výrobkov, majú výlučne informatívny charakter, pokiaľ ich predávajúci výslovne neoznačí za záväzné; predmetom zmluvy je výlučne presne špecifikovaný výrobok s vlastnosťami a charakteristikami, ako aj účelom použitia podľa priloženého popisu výrobku.
2.3 Objednávky predkladá kupujúci predávajúcemu písomnou formou – osobne, faxom, e-mailom alebo poštou. Objednávka sa stáva pre kupujúceho záväznou okamihom jej doručenia predávajúcemu. V prípade telefonickej objednávky sa kupujúci zaväzuje túto potvrdiť písomnou formou podľa prvej vety.
2.4 Objednávka kupujúceho musí obsahovať základné identifikačné údaje kupujúceho, predovšetkým však:

1.    obchodné meno alebo meno a priezvisko kupujúceho,
2.    sídlo spoločnosti alebo miesto podnikania alebo trvalý pobyt kupujúceho,
3.    určenie miesta dodania,
4.    IČO alebo iný identifikačný údaj o zápise v príslušnom registri,
5.    DIĆ a DIČ pre DPH, prípadne uviesť, či je kupujúci platiteľ DPH,
6.    osobu oprávnenú konať v mene kupujúceho,
7.    určenie predmetu plnenia,
8.    určenie množstva plnenia.

 

Článok III.

Predmet plnenia

3.1 Predávajúci sa zaväzuje dodať kupujúcemu objednaný tovar podľa špecifikácie uvedenej v objednávke a kupujúci sa zaväzuje tento tovar odobrať a riadne a včas zaplatiť dohodnutú kúpnu cenu.

Článok IV.

Cena tovaru/cena služby

4.1 Dohodnutá cena tovaru (ako aj cena služby a akéhokoľvek iného súvisiaceho a obdobného výkonu) je výslovne uvedená na faktúre, táto cena neobsahuje DPH, colné poplatky, dane a iné platby, ktoré je kupujúci povinný uhradiť.
4.2 Pokiaľ nebolo výhradne písomne dohodnuté inak, znáša zákazník predovšetkým všetky náklady:

1.    na dopravu,
2.    na balenie,
3.    vedľajšie poplatky,
4.    poistenie,
5.    clá,
6.    náklady na peňažný styk a
7.    iné obdobné a súvisiace náklady.

 

Článok V.

Platobné podmienky

5.1 Platby za tovar a služby, ich výška a termín splatnosti sú dohodnuté individuálne, pričom sú výslovne uvedené na faktúre.
5.2 Platobná povinnosť kupujúceho je splnená v okamihu riadneho a včasného pripísania celej sumy v prospech bankového účtu predávajúceho, ak kupujúci neplatí v hotovosti do pokladne predávajúceho. V prípade, ak je kupujúci v omeškaní so zaplatením dohodnutej kúpnej ceny, je v súlade s ustanovením §369 v súvislosti s ust. §502 OZ povinný zaplatiť predávajúcemu dohodnutý úrok z omeškania vo výške 0,05 % z dlžnej sumy za každý, aj začatý deň omeškania; pri omeškaní dlhšom ako 30 dní je predávajúci oprávnený nárokovať si zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 25% z celkovej ceny dodávky tovaru alebo služby, čím nie je, v súlade s ustanovením §373 a nasl. ObZ, dotknutý nárok na náhradu škody a ušlého zisku.
5.3 V prípade, ak kupujúci riadne a včas nezaplatí predchádzajúcu dodávku tovaru do splatnosti príslušnej faktúry, predávajúci je oprávnený pozastaviť všetky ďalšie dodávky až do momentu úplného zaplatenia dodaného tovaru; toto právo patrí predávajúcemu aj vtedy, ak nastane oprávnená pochybnosť o platobnej schopnosti kupujúceho.

 

Článok VI.

Dodacie lehoty

6.1 Dodávky tovaru budú s poukazom na dostupnosť produktov, výrobných faktorov a prevádzkových možností predávajúceho realizované v najkratšom možnom termíne. Predávajúci je oprávnený aj k čiastočnému plneniu, prípadne i k plneniu pred stanovenou dodacou lehotou.
6.2 Lehota na dodanie tovaru sa primerane predlžuje v prípade udalostí spôsobených vyššou mocou, ktoré majú priamo a/alebo sprostredkovane vplyv na plnenie predávajúceho alebo jeho dodávateľov a ďalších okolností, ktoré vylučujú a/alebo môžu vylučovať zodpovednosť predávajúceho; v prípade, ak sa stane plnenie na základe takýchto okolností nemožným alebo plnenie nie je možné od predávajúceho spravodlivo požadovať, predávajúci je od povinnosti plnenia oslobodený bez akéhokoľvek nároku kupujúceho na náhradu škody a ušlého zisku.

 

Článok VII.

Dodacie podmienky a prechod nebezpečenstva škody

7.1 Ak nie je dohodnuté inak, je miestom dodania sídlo predávajúceho. Tovar za kupujúceho preberajú osoby určené v objednávke; ak tieto osoby nie sú kupujúcim určené, má sa za to, že tovar riadne prevzala osoba, ktorá jeho prevzatie za kupujúceho písomne potvrdí na dodacom liste, pričom kupujúci, pokiaľ možno, na dodacom liste výslovne uvedie predovšetkým:

1.    meno a priezvisko preberajúcej osoby,
2.    dátum a čas prevzatia tovaru a/alebo služby,
3.    prípadné chyby a nedostatky tovaru,
4.    podpis preberajúcej osoby a odtlačok jej pečiatky. V prípade, ak preberajúci nedisponuje pečiatkou, je plne postačujúci čitateľný podpis preberajúcej osoby. K takto napísanému čitateľnému podpisu preberajúca osoba doplní svoju vlastnoručnú parafu a/alebo iný podpisový vzor.

Neuvedenie vyššie uvedených údajov nemá vplyv na riadne dodanie tovaru predávajúcim.

7.2 Kupujúci je povinný bezodkladne pri prevzatí riadne skontrolovať predmet plnenia, predovšetkým čo sa týka:

1.    množstva,
2.    druhu a
3.    kvality dodaného tovaru.

Zistené nedostatky je kupujúci povinný bezodkladne oznámiť predávajúcemu, inak jeho právo na riadne plnenie zaniká; v prípade poškodenia dopravovanej zásielky je povinný kupujúci spísať na mieste s dopravcom protokol o poškodení a uviesť v ňom všetky zistené závady – jednu datovanú a oboma účastníkmi podpísanú kópiu protokolu odovzdá kupujúci zástupcovi dopravcu a jednu predávajúcemu.

7.3 Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho:

1.    prevzatím tovaru kupujúcim v mieste sídla predávajúceho. V tomto prípade je kupujúci povinný najneskôr do 3 dní odo dňa písomného vyzvania prevziať tovar v mieste sídla predávajúceho. V prípade, ak kupujúci túto lehotu nedodrží a bezodkladne neoznámi predávajúcemu ako má s tovarom ďalej naložiť, predávajúci tovar uskladní a tento sa považuje za prevzatý dňom uskladnenia, pričom predávajúci má právo na skladné v obvyklej výške vzhľadom na predmet a dobu uskladnenia; predávajúci je oprávnený tovar uskladniť buď vo svojom sklade, v inom verejnom sklade alebo u tretej osoby, a to vždy na náklady kupujúceho,
2.    odovzdaním tovaru prvému dopravcovi na prepravu pre kupujúceho, ak zmluva určuje odoslanie tovaru predávajúcim,
3.    odovzdaním tovaru prvému dopravcovi na prepravu pre kupujúceho, ak zmluva určuje zabezpečenie dopravy kupujúcim.

7.4 Kupujúci je povinný vytvárať vhodné podmienky na rýchlu dodávku, resp. vykládku tovaru.
7.5 Poistenie prepravy zabezpečuje predávajúci výlučne na základe predchádzajúceho písomného dojednania a na náklady kupujúceho.

 

Článok VIII.

Záruka za tovar

8.1 Kupujúci je povinný prezrieť tovar bezodkladne po jeho prevzatí, pričom akékoľvek vady tovaru je povinný u predávajúceho bezodkladne písomne reklamovať, najneskôr však:

1.    pri vadách zásielky, množstevných a zjavných vadách v lehote do 5 dní odo dňa prevzatia tovaru,
2.    pri skrytých vadách, ktoré nie je možné zistiť pri dôkladnej vstupnej kontrole v lehote do 5 dní odo dňa, kedy tieto vady mohli byť zistené pri vynaložení všetkej odbornej starostlivosti a
3.    v ostatných prípadoch do konca záručnej doby pri vadách, na ktoré sa vzťahuje záruka predávajúceho.

8.2 Pri reklamáciách je rozhodujúcim dátum riadneho doručenia reklamácie predávajúcemu. Neoddeliteľnou súčasťou každej písomnej reklamácie:

1.    neúplnej alebo nesprávnej dodávky a
2.    reklamácie zjavných vád
3.    popis, akým spôsobom sa táto chyba (vada) prejavuje.

8.3 V prípade, ak práva z chýb (vád) tovaru nie sú uplatnené v lehote a spôsobom v zmysle týchto VODP, považuje sa predávajúcim dodaný a kupujúcim objednaný tovar za riadne a včas dodaný tovar bez vád a zodpovednosť predávajúceho za vady zaniká.
8.4 O výsledku reklamácie predávajúci informuje kupujúceho spravidla v lehote jedného mesiaca odo dňa prijatia riadnej reklamácie – podmienkou prijatia reklamácie je jej oprávnenosť, včasnosť a dodržanie stanovenej formy v súlade s týmto článkom VODP.
8.5 Predávajúci poskytuje záruku na výslovne zaručené vlastnosti a bezchybnosť tovaru v rozsahu zodpovedajúcom súčasnému stavu techniky. Akékoľvek zmeny v konštrukcii alebo vyhotovení tovaru vykonané predávajúcim na žiadosť kupujúceho neoprávňujú kupujúceho na reklamáciu.
8.6 Na tovar sa vzťahuje záručná doba v rozsahu a v trvaní, ktoré sú presne stanovené výrobcom a/alebo predávajúcim. Inak predávajúci poskytuje kupujúcemu uvedenému v článku I., bode 1.3, písm. a) a b) týchto podmienok všeobecnú 24 mesačnú záručnú dobu. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru alebo v prípade neprevzatia tovaru v dohodnutej dodacej lehote bez zavinenia predávajúceho začína záručná doba plynúť od 1. dňa nasledujúceho po porušení povinností kupujúceho.
8.7 Kupujúci poskytne predávajúcemu možnosť posúdenia reklamovanej vady vrátane posúdenia reklamácie zo strany výrobcu zariadenia alebo dielca.
8.8 Zodpovednosť predávajúceho za chyby (vady) nevzniká, resp. právny nárok na záruku zaniká v týchto prípadoch:

1.    ak chyba (vada) je spôsobená neodborným zaobchádzaním s tovarom,
2.    ak tovar nie je obsluhovaný a udržiavaný v zmysle návodu na užívanie alebo určenie použitia tovaru,
3.    na tovare boli vykonané zmeny, neodborné úpravy alebo iné zásahy kupujúcim alebo treťou osobou,
4.    ak vada bola spôsobená po prechode nebezpečenstva škody na tovare vonkajšími udalosťami a nespôsobil ich predávajúci alebo osoby, s ktorých pomocou predávajúci plnil svoj záväzok,
5.    ak reklamácia nebola riadne písomne uplatnená u predávajúceho,
6.    záruka sa nevzťahuje na diely, ktoré podliehajú prirodzenému a obvyklému opotrebovaniu,
7.    ak bol tovar vyžadujúci odbornú montáž a uvedenie do prevádzky odborne spôsobilou osobou uvedený do prevádzky inou osobou,
8.    nedodržania pravidiel pre inštaláciu a použitie tovaru,
9.    nesprávna preprava alebo skladovanie tovaru,
10.  chýb (vád) spôsobených klimatickými alebo inými podobnými a súvisiacimi vplyvmi,
11.  chýb (vád), z dôvodu ktorých bola dohodnutá zľava z ceny tovaru,
12.  poškodenia tovaru počas prepravy.

8.9 Predávajúci je povinný plniť svoje záväzky vyplývajúce zo zodpovednosti za vady len vtedy, ak kupujúci nie je v omeškaní s úhradou dohodnutej kúpnej ceny a/alebo žiadneho iného peňažného a/alebo nepeňažného záväzku voči predávajúcemu.
8.10 Kupujúci je povinný uhradiť predávajúcemu náklady vzniknuté v súvislosti s neoprávnenou reklamáciou.

 

Článok IX.

Náhrada škody a okolnosti vylučujúce zodpovednosť

9.1 Predávajúci a kupujúci zodpovedajú za škodu, ktorá bola druhej zmluvnej strane spôsobená porušením zmluvných povinností, a to za podmienok stanovených ObZ.
9.2 Predávajúci nezodpovedá kupujúcemu za škodu, ktorá vznikne predovšetkým v dôsledku:

1.    údržby predmetu plnenia inou ako spôsobilou osobou,
2.    nesprávneho alebo neprimeraného používania tovaru a
3.    použitia tovaru v inom ako pre tovar určenom prostredí.

9.3 Predávajúci taktiež nezodpovedá kupujúcemu za škodu, ktorá mu vznikne v dôsledku vyššej moci; pre účely týchto VODP sa vyššou mocou rozumejú predovšetkým všetky výnimočné okolnosti, ktoré:

1.    predávajúcemu bránia splniť dočasne alebo trvale povinnosti vyplývajúce mu zo zmluvy,
2.    pokiaľ tieto okolnosti nastanú po uzavretí zmluvy,
3.    sú od predávajúceho nezávislé
4.    a predávajúci ich nemohol v čase uzatvorenia zmluvy predpokladať ani odvrátiť, ako aj všetky
5.    vojny, povstania, požiare, povodne, zemetrasenia, štrajky, rôzne opatrenia úradov, zmeny v legislatíve, prírodné udalosti, možné poruchy prevádzky (napr. zlomenie stroja alebo valcov, nedostatok surovín alebo energií), omeškanie dopravy, zákonne výluky,
6.    konkurz, reštrukturalizácia, likvidácia, zrušenie bez právneho nástupcu účastníkov alebo omeškanie dodávateľa a/alebo subdodávateľa náhradných dielov, ktorých výrobcom nie je predávajúci (ako aj akékoľvek predávajúcim nezavinené oneskorené dodávky materiálu, energie a podobné udalosti vyššej moci, ktoré narušia plnenie zmluvných povinností).

9.4 V prípade, ak nastanú okolnosti, ktoré majú charakter vyššej moci, má predávajúci právo:

1.    primerane predĺžiť dodaciu lehotu alebo
2.    primerane predĺžiť inú lehotu, alebo
3.    nedodať tovar alebo náhradný diel alebo
4.    odstúpiť od zmluvy.

Vo vyššie uvedených prípadoch nie je predávajúci zodpovedný za spôsobenú škodu.

9.5 Predávajúci a kupujúci sa dohodli, že kupujúci má v prípade porušenia zmluvnej povinnosti zo strany predávajúceho právo na zaplatenie dohodnutej zmluvnej pokuty vo výške maximálne 15% z ceny tovaru, respektíve z ceny predmetu dodávky.
9.6 Nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty, rovnako ako aj právne nároky zo záruky prislúchajú výlučne kupujúcemu. Vyššie uvedené práva nie je možné platne a účinne postúpiť na tretiu osobu.

 

Článok X.

Započítanie

10.1 Kupujúci je oprávnený voči pohľadávkam predávajúceho započítať len svoje:

1.    právoplatne súdom priznané alebo predávajúcim uznané formou notárskej zápisnice a;
2.    iné pohľadávky je kupujúci oprávnený započítať len so súhlasom predávajúceho, pričom obdobné ustanovenie platí aj pre eventuálny výkon zádržného práva kupujúcim.

10.2 Kupujúci berie na vedomie a súhlasí s tým, že v prípade vzniku platobnej neschopnosti kupujúceho je predávajúci oprávnený písomným oznámením doručeným kupujúcemu zmeniť splatnosť na splatnosť ihneď u všetkých existujúcich pohľadávok predávajúceho (skrátene ako akcelerácia). Pre účely tejto zmluvy sa pritom za dôvod akcelerácie považuje predovšetkým:

1.    omeškanie s úhradou ktorejkoľvek pohľadávky predávajúceho dlhšie ako 15 dní alebo
2.    úpadok kupujúceho alebo
3.    vstup kupujúceho do likvidácie.

V prípade, ak by na základe písomnej výzvy predávajúceho kupujúci neuhradil v lehote siedmich dní odo dňa jej doručenia všetky svoje záväzky voči predávajúcemu, má predávajúci právo odstúpiť od všetkých uzatvorených kúpnych zmlúv, z ktorých kupujúci nesplnil svoje peňažné záväzky a kupujúci je povinný vrátiť predávajúcemu všetok tovar, na ktorý sa odstúpenie vzťahuje.

10.3 V prípade výroby podľa výkresov, vzoriek a iných návodov kupujúceho predávajúci nenesie zodpovednosť za funkčnú spôsobilosť tovaru; vyššie uvedené sa však nevzťahuje na záruku a ručenie, pokiaľ sa tieto okolnosti týkajú návodov zákazníka.
10.4 Kupujúci zodpovedá za to, že výroba tovaru vyrobeného podľa jeho návodov a pokynov neporušuje žiadne práva tretích osôb; v prípade uplatnenia práv tretích osôb je predávajúci oprávnený odstúpiť od zmluvy, pričom kupujúci je povinný nahradiť mu spôsobenú škodu a všetky vzniknuté a súvisiace náklady.

 

Článok XI.

Výhrada vlastníckeho práva a zmluvná pokuta

11.1 Kupujúci nadobudne vlastnícke právo na dodaný tovar až po úplnej, riadnej a včasnej úhrade kúpnej ceny za dodaný tovar a po úhrade všetkých svojich peňažných záväzkov, ktoré má voči predávajúcemu (skrátene ako tovar s výhradou vlastníckeho práva). Kupujúci sa zaväzuje, že do doby nadobudnutia vlastníckeho práva všetok tovar s výhradou vlastníckeho práva označí a bude ho skladovať alebo s ním zaobchádzať tak, aby bol dostatočne odlíšiteľný od iného tovaru. Vlastníckeho právo tak na kupujúceho prechádza v súlade s ustanovením §445 ObZ až úplným zaplatením celej kúpnej ceny, úrokov, úrokov z omeškania, zmluvnej pokuty a ostatných nákladov spojených s dodaním tovaru kupujúcemu; týmto ustanovením nie sú dotknuté ustanovenia o zálohovej faktúre podľa článku IV. VODP.
11.2 Kupujúci je povinný s tovarom, ku ktorému ešte nenadobudol vlastnícke právo, starostlivo zaobchádzať – výhradou vlastníckeho práva podľa bodu 12.1 tohto článku podmienok nie sú dotknuté ustanovenia o prechode nebezpečenstva škody na tovare z predávajúceho na kupujúceho a o záručných podmienkach.
11.3 V prípade, ak kupujúci poruší svoje povinnosti zo zmluvy, predovšetkým ak je v omeškaní s úhradou svojich splatných záväzkov, je predávajúci oprávnený vyzvať ho na okamžité vrátenie tovaru s výhradou vlastníckeho práva; uplatnenie výhrady vlastníctva predávajúcim sa však nepovažuje za odstúpenie od zmluvy.
11.4 V prípade, ak kupujúci tovar nevráti do 15 dní od doručenia písomnej výzvy, je predávajúci oprávnený mu tovar na jeho náklady odobrať, odviezť, uskladniť a opäť predať. Kupujúci súhlasí s tým, aby predávajúci alebo ním poverená osoba vstúpila do:

1.    sídla spoločnosti kupujúceho,
2.    jeho obchodných priestorov,
3.    prevádzkarní,
4.    pobočiek,
5.    predajní alebo
6.    iných obdobných a súvisiacich priestorov

a príslušný tovar odobral/a; uvedené ustanovenie sa primerane použije aj v ďalších prípadoch, v ktorých je predávajúci oprávnený prevziať späť dodaný tovar.

11.5 V prípade, ak akákoľvek tretia osoba uplatní na tovar s výhradou vlastníckeho práva svoje právo alebo sa tento tovar stane predmetom výkonu rozhodnutia, exekúcie a pod., je kupujúci povinný o tomto bezodkladne informovať predávajúceho, dodať mu k tomu všetky dostupné podklady a vykonať všetky úkony nevyhnutné na ochranu vlastníckeho práva predávajúceho.

 

Článok XII.

Riešenie sporov

12.1 Zmluvné strany sa zaväzujú vyvinúť maximálnu snahu o riešenie všetkých sporov vyplývajúcich alebo súvisiacich s touto zmluvou vzájomnou dohodou, a to do 30 (tridsať) dní od doručenia písomného upozornenia Zmluvnou stranou druhej zmluvnej strane. Pokiaľ takéto riešenie sporu nebude možné, zaväzujú sa Zmluvné strany spor riešiť rozhodcovským konaním podľa príslušných ustanovení zákona č. 244/2002 Z.z. o rozhodcovskom konaní v znení neskorších predpisov.
12.2 Všetky spory, ktoré vzniknú zo Zmluvy, vrátane sporov o jej platnosť, výklad alebo zrušenie, budú riešené pred Stálym rozhodcovským súdom zriadeným spoločnosťou Stály rozhodcovský súd a.s. so sídlom Dr. Vladimíra Clementisa 10, 821 02 Bratislava, IČO: 36 725 439, zapísanou v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, Oddiel: Sa, vložka č.: 4064/B (ďalej len ako Rozhodcovský súd ); rozhodcovské konanie bude vedené podľa vnútorných predpisov Rozhodcovského súdu, a to trojčlenným senátom ustanoveným podľa vnútorných predpisov rozhodcovského súdu. Výrok Rozhodcovského súdu je konečný a záväzný pre obe zmluvné strany a zmluvné strany súhlasia, že sa mu podrobia.
12.3 Miestom rozhodcovského konania bude Bratislava a jeho jazykom bude slovenčina. Zmluvné strany budú znášať náklady a výdavky rozhodcovského konania ako aj právneho zastúpenia druhej zmluvnej strany pomerne podľa úspechu v rozhodcovskom konaní. Ak sa ktorákoľvek zmluvná strana dobrovoľne nepodriadi rozhodnutiu, je druhá zmluvná strana oprávnená podať návrh na výkon rozhodnutia na príslušný súd. Ak Rozhodcovský súd odmietne právomoc a/alebo príslušnosť, každá zo zmluvných strán je oprávnená obrátiť sa na vecne a miestne príslušný súd.

 

Článok XIII.

Spoločné a záverečné ustanovenia

13.1 Kupujúci je povinný bez zbytočného odkladu písomne oznámiť predávajúcemu najmä akúkoľvek zmenu:

1.    svojich identifikačných údajov,
2.    zníženie základného imania,
3.    vstup do likvidácie,
4.    stav úpadku,
5.    rozhodnutie o splynutí, zlúčení, rozdelení a/alebo zmeny právnej formy,
6.    podanie návrhu na vyhlásenie konkurzu,
7.    podanie návrhu na reštrukturalizáciu,
8.    akúkoľvek ďalšiu skutočnosť, ktorá môže mať vplyv na schopnosť kupujúceho splniť svoje peňažné záväzky.

13.2 Kupujúci sa zaväzuje predávajúcemu na základe jeho písomnej výzvy v požadovanom rozsahu a termíne bezodkladne dodať všetky vyžiadané podklady.
13.3 Kupujúci sa v súlade s ustanovením §51 v súvislosti s ustanovením § 271 ObZ zaväzuje všetky informácie získané pri uzatváraní a plnení kúpnej a/alebo inej obdobnej zmluvy uzatvorenej s predávajúcim zachovávať v tajnosti a nezverejňovať ich vo vzťahu k tretím osobám – kupujúci súhlasí s použitím jeho obchodného mena, predmetu kúpy na marketingové účely predávajúceho a zároveň súhlasí s uvedením v referenciách predávajúceho.
13.4 Odoslaním objednávky a/alebo prevzatím tovaru dáva kupujúci svoj výslovný súhlas so spracovaním poskytnutých údajov na marketingové účely na dobu neurčitú.
13.5 Zaplatením akejkoľvek sumy faktúry kupujúci súčasne potvrdzuje, že prijíma a akceptuje tieto VODP, nielen vo vzťahu ku konkrétnej dodávke tovarov, ale vo všeobecnosti voči predávajúcemu a vyhlasuje, že sa bude oboznamovať s ich aktuálnym znením, uvedeným na každej faktúre a na internetovej stránke predávajúceho.
13.6 Kupujúci nie je oprávnený postúpiť svoje práva zo zmluvy na tretiu osobu bez predchádzajúceho súhlasu predávajúceho.
13.7 Tieto VODP a všetky právne vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim sa spravujú slovenským právnym poriadkom, a to predovšetkým ObZ.
13.8 V prípade, ak sa niektoré z ustanovení VODP a/alebo uzatvorenej zmluvy stanú neplatnými, neúčinnými alebo nevykonateľnými, predmetná neplatnosť, neúčinnosť alebo nevykonateľnosť nemá vplyv na ostatný obsah VODP a/alebo uzatvorenej zmluvy; neplatnosťou, neúčinnosťou alebo nevykonateľnosťou dotknuté ustanovenia sa nahradia takými platnými, účinnými a vykonateľnými ustanoveniami, ktoré im sú svojim obsahom a významom najbližšie.
13.9 Tieto VODP nadobúdajú platnosť a účinnosť dňa 1.8.2011. Predávajúci si vyhradzuje právo tieto VODP v budúcnosti zmeniť a oznámiť takúto zmenu kupujúcemu a/alebo zverejniť ich aktuálne platné znenie na svojej internetovej stránke aspoň 10 dní pred nadobudnutím platnosti a účinnosti.